Lloc de cerca


Contacte

PSC TORTOSA
C/ Gil de Frederic 2, principal
43500 TORTOSA

977 44 62 91

E-mail: pscgm.tortosa@gmail.com

Consell núm. 4. Prohibicions

2015-11-17 12:04

Ente tots hem de mantenir la ciutat en bo estat, per això recordeu que no és permès:

 1. Llençar a la via pública qualsevol producte que afecti negativament el seu grau de neteja, la mobilitat viària o persones o béns.
 2. Llençar materials encesos o en brases a les papereres, o, en general, que puguin danyar persones o béns.
 3. Llençar materials de qualsevol mena des dels vehicles. 
 4. Manipular els residus dipositats als contenidors o sobre la via pública.
 5. Realitzar descàrregues de líquids o materials, a la via pública, susceptibles de produir danys en els paviments o afectar la integritat i seguretat de les persones i de les instal·lacions municipals de sanejament. També queda prohibit abocar líquids per part de particulars a la via pública que puguin provocar molèsties als vianants, embrutar o afectar negativament la salubritat, com ara desguassos de líquids d’aparells de climatització, o d’altres, llevat del reg de les plantes, que es podrà realitzar entre les 22.00h. i les 7.30h., sempre que no causi molèsties.
 6. Rentar o reparar vehicles o màquines a la via pública, excepte en els casos de reparacions d’emergència en què no es pugui moure el vehicle amb mitjans auxiliars.
 7. Embrutar la via pública a conseqüència de la tinença d’animals.
 8. Escopir, defecar o orinar a la via pública.
 9. Embrutar qualsevol espai o element de la via pública i especialment les façanes i les portes dels edificis, tant públics com privats, o el mobiliari urbà que hi ha a la via pública.
 10. Manipular, danyar, deteriorar i/o fer un mal ús de les papereres, dels dispensadors de bosses higièniques per a la recollida d’excrements d’animals, de la senyalització mediambiental de neteja, del mobiliari urbà, dels jocs infantils o similar.
 11. Abandonar animals morts a la via pública.
 12. Netejar animals en vies públiques.

Ajuda'ns a tindre Tortosa neta!